Vogels

Bionet Natuuronderzoek heeft in de loop der tijd diverse (onderzoeks)projecten naar verschillende vogelsoorten uitgevoerd. Hieronder volgt beknopt een overzicht van de projecten.

Herkomst Geelgorzen (2015-2014)
In het kader van het hamsterbeheer wordt graan gezaaid, maar niet geoogst. Hierdoor is er onder meer op hamsterreservaat Sibbe een grote winterpopulatie geelgorzen ontstaan. Bekend is dat beschikbaarheid voedsel in het laatste deel van de winter een key-factor voor broedsucces is.
Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen waar de broedpopulaties van geelgorzen zijn die gebruik maken van het in de winter (extra) aangeboden voedsel.

Habitatgebruik, slaapplaatsselectie en herkomst Blauwe kiekendieven akkergebieden Zuid-Limburg (2013-2014)
In opdracht van SOVON is onderzoek gedaan naar het habitatgebruik, slaapplaatsselectie alsmede de herkomst van de blauwe kiekendieven die fourageren en slapen in akkers in Zuid-Limburg. In totaal zes dieren zijn voorzien van een GPS-GSM zender.
Habitatgebruik Rode Wouwen Oostkantons (B.) (2014-heden)
Voor het Waals gewest werd door Natagora/Aves in samenwerking met Aves Ostkantonen, Stef van Rijn (Delta Milieu) en Bionet Natuuronderzoek een studie verricht naar het habitatgebruik van de Rode wouw (Milvus milvus) in de Oostkantons (België). Doel van het onderzoek is te achterhalen wat de keyfactors zijn voor een stabiele broedpopulatie Rode wouwen. Daarbij zoeken we naar hoe compensatie en mitigatie het effectiefst kan plaatsvinden voor de aanvaringen tussen rotoren van windmolens met Rode wouwen die de windmolenpromotoren dienen te verlenen.
Het onderzoek heeft door een succes een vervolg gekregen.

Habitatgebruik, slaapplaatsselectie en herkomst Blauwe kiekendieven op de slaapplaats Meinweg (2014)
In opdracht van Nationaal Park de Meinweg wordt samen met Stichting Koekeloere onderzoek gedaan naar het habitatgebruik, slaapplaatsselectie alsmede de herkomst van de blauwe kiekendieven die slapen op de slaapplaatsen in Nationaalpark de Meinweg.

Habitatgebruik Wespendieven in het Kempen~broek (2013-2015)
Voor Ark Natuurontwikkeling werd in samenwerking met Jan van Diermen (Boomtop) en Stef van Rijn (Delta) onderzoek gedaan naar het habitatgebruik van de wespendief in natte bossen van het Kempen~broek. Het terreingebruik werd in kaart gebracht middels GPS-GSM-UHF loggers.

Vermindering bird strikes op MAA (2011-heden)
Ter vermindering van het aantal bird strikes (aanvaringen met vliegtuigen) op Maastricht Aachen Airport (MAA) helpt Bionet Natuuronderzoek met raad en daad roofvogels weg te vangen en via translocatie weg te houden van de luchthaven.

Dispersieonderzoek juveniele Oehoes (2010, 2011, 2013)
Voor de Oehoe Werkgroep Nederland (OWN) heeft Bionet Natuuronderzoek geholpen bij het vangen en het aanmeten van zenders bij juveniele oehoes voor hun dispersieonderzoek. In 2010 en 2011 zien de dieren voorzien van Archos- loggers, waarna één dier tot in Duitsland bij Trier gevolgd in een zeer geschikt broedbiotoop. Helaas was de zender toen leeg.
In 2013 kwam de techniek voorhanden om dieren te volgen met een GPS-GSM logger. Deze is prijsgunstiger dan Archos-loggers, beter in te stellen en daarmee in verhouding langer te volgen.
De resultaten van het onderzoek is gepubliceerd door Gejo Wassink in Limosa.

Wegvangen van twee overlastgevende pauwen voor de Gemeente Maasgouw (2013)
In de gemeente Maasgouw liepen vier overlastgevende pauwen. Na hoofdbrekens bij verschillende gemeenteambtenaren (die er één gevangen kregen) en nadat een dierenoverlastbestrijder ook een dier had weten te vangen, gaven zij de opdracht terug. Hierna werd Bionet Natuuronderzoek gevraagd de twee laatste overgebleven dieren te vangen. Een belemmering vormden twee families die deze dieren voerden en ze wilden behouden voor de wijk, terwijl anderen slapeloze nachten, hartkloppingen en kapotte daken kregen van deze dieren.
Er zijn verschillende methodes getest om de beide pauwen te vangen. Uiteindelijk zijn de dieren gevangen, ter adoptie aangeboden aan Kasteelpark Born en voorzien van een kleurring zodat ze herkenbaar zijn voor de bewoners uit Maasbracht.

Broedsucces Grauwe gans Limburg (2011)
In Nederland stijgt de grauwe ganzenpopulatie. Als beleidsondersteunend onderzoek werd in navolging van Peter Voskamp in 2005 en 2007 het aantal nesten, eieren en het aantal kuikens geteld, waarna het broedsucces werd bepaald. Opvallend was te merken dat de vos een grote invloed heeft op de broedplaatsselectie en daarmee het broedsucces van de grauwe gans. Op locaties waar vossen niet konden komen, maar waar ook weinig tot geen voedsel voorhande was, bleek het broedsucces lager te zijn dan nodig is om de populatie stabiel te houden.
Het rapport is hier te downloaden.

PCB- problematiek Oehoe’s westelijk Zuid-Limburg (2009-2011)
Tot 2011 zijn drie oehoes onderzocht naar hun doodsoorzaak. Uit analyses bleek dat zij gedrieën dodelijke concentraties PCB’s in hun vetweefsel hadden. Derhalve werd Bionet Natuuronderzoek gevraagd van drie broedparen in de omgeving van Maastricht te onderzoeken waar zij jaagden om op deze manier er achter te komen waar zij besmet zouden kunnen raken met PCB’s. Drie vrouwtjes en drie mannetjes van drie territoria werden gevangen en voorzien van een GPS-VHF logger. Nadat de loggers leeg waren, zijn de dieren terug gevangen om de loggers weer van hun rug te verwijderen.

Voerplaatsen voor Rode Wouwen (2010)
De grens van Nederlands Limburg is ongeveer ook de grens van de broedpopulatie van de Rode wouw. Wanneer gekeken wordt naar het landschap tussen Zuid-Limburg en net over de grens bij Welkenraedt waar de rode wouw broedt, is er weinig verschil op te merken. Om te trachten rode wouwen vast te houden, , werden vanaf februari een zomer lang vier voerplaatsen met slachtafval voorzien, mede na inspiratie van voerplaatsen in Engeland, België en Frankrijk. Deze methode werd ook 10 dagen bij een bekend rode wouwennest getest. Helaas kon op de vijf locaties niet worden vastgesteld dat rode wouwen gebruik hebben gemaakt van het aanwezige voer.