Bionet

Bionet Natuuronderzoek is het eenmansbedrijf waaronder René Janssen kleine en grootschalige natuuronderzoeken uitvoert. Deze projecten kennen verschillende opdrachtgevers en staan in het teken van het verkrijgen van meer ecologische kennis van de doelsoorten, beschermingsdoelstellingen, Natura 2000, milieuvraagstukken danwel de Flora-en Faunawet in binnen- en buitenland.

Binnen de projecten worden doorzettingsvermogen, ecologisch inzicht en inzet van technologische hulpmiddelen gebruikt om deze tot een succes te maken. Deze hulpmiddelen zijn onder meer verschillende vangmiddelen, cameravallen, zenders, GPS-loggers, bat-detectoren en valalarmen.

De meeste projecten zijn vleermuisonderzoeken waarbij gebieden danwel een soort worden geïnventariseerd. De afgelopen jaren zijn er daarnaast onderzoeksprojecten gedaan naar de ecologie van de wespendief, verspreidingsonderzoek van roofdieren met cameravallen, grauwe ganzen, oehoes, PCB’s in de voedselketen, verwilderde huiskatten in bosgebieden, rode wouwen, kleine zoogdieren en Pallas’ eekhoorns.

Onder “Projecten” wordt getracht up-to-date meer gedetailleerde informatie per soortgroep per project te laten zien.